לקוח/ה נכבד/ה,

 

אנו עומדים בסיומה של שנת המס 2015 וכבכל שנה אנו מפיצים לכם חוזר המכיל מידע רב.

 

השנה, בנוסף לחוזר זה, נעלה לאתרנו חוברת ובה מידע רב נוסף בכל הקשור לסגירת שנת 2015 ופתיחתה של שנת 2016.

 

בסוף חוזר זה ניתן למצוא מספר שינויי חקיקה שייכנסו לתוקף החל מ - 1/1/2016.

 

לשם הקלה על ההתמצאות בחוזר זה להלן כותרות הפרקים:

פרק 1 כולל מידע לסגירת שנה

פרק 2 כולל מידע ללקוחות אשר ברשותם מלאי

פרק 3 כולל חומר כללי ונקודות חשובות

פרק 4 כולל טבלאות מידע ונתונים

פרק 5 כולל תיקוני חקיקה

 

בהזדמנות זאת ברצוננו להזכיר לכל מי שברשותו דירה/דירות שהוא משכיר למגורים בסכום של מעל 5,070 ש"ח

לחודש, את נושא תשלום 10% מס עד 30/1/16.

 

 אנו מזמינים אתכם להיכנס ולהישאר מעודכנים דרך אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת http://www.kabkh.co.il

 

בהזדמנות זו אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה אזרחית טובה, מוצלחת ופוריה.

.

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון

 

 

 

 

 

תוכן עניינים

 

 

 

נושא

עמודים

1. פעולות שיש לעשות בסוף שנה

3-5

 

 

2. ספירת מלאי

6-7

 

 

3. נתונים לתיאום הוצאות מסוימות

8-17

נסיעות לחו"ל, הוצאות רכב, תרומות, תקשורת,

 

כיבוד וארוחות, מתנות, קופ"ג לפיצויים ואחרות.

 

 

 

4. נתונים לחישוב המס בשנת 2015

18-23

מדרגות מס, נקודות זיכוי, הפקדות לקופות גמל,

 

קרנות השתלמות ותשלומים לאובדן כושר עבודה,

 

השכרה למגורים, שיעור מס חברות ודיבידנד.

 

 

 

5. החוק להשגת יעדי תקציב ותיקוני חקיקה לשנים 2015-2016

24-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 1 - פעולות שיש לעשות בסוף שנה

 

 

1.   פעולות בקשר לספירת המצאי, המזומנים, והממסרים לגביה

 

 1. להפקיד בבנק ביום האחרון בשנה או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם.

 

 1. להכין רשימה של השקים הדחויים והשטרות שימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון כאשר    הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס' השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1. להודיענו מה הם התאריכים שבהם תבצעו את ספירת המצאי ומה הם הנהלים שנקבעו בקשר לרישום הכניסות והיציאות מהמלאי כל עוד לא נסתיימה הספירה.

 

2.   עדכון הרישומים בספרים

 

לעדכן את כל הרישומים בהנהלת החשבונות. נא לכלול בחשבונות התוצאתיים את כל ההכנסות וההוצאות שהצטברו והשייכות לשנת הכספים שהסתיימה, גם אם טרם נתקבלו או טרם שולמו בפועל. יש לתאם את הרישומים בספרי העזר ובכרטסת המלאי עם הרישום בהנהלת החשבונות.

 

3.   משכורות, ניכויים והוצאות נלוות

 

      לעדכן את כרטיסי העובדים (טופס 0101, 0114) ולערוך ריכוז שנתי (טופס 126) של משכורות והניכויים ולהתאימם לרישומי השכר בספרי החשבונות.

      למיין את ההוצאות הנלוות לשכר לפי הסוגים (בטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים, מס מעסיקים, קופות גמל, נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, ארוחות לעובדים, פיצויים וכדומה), ולהתאימם לרישומי השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שנתי. לקבל אישורים מקופות גמל ופיצויים וביטוחי מנהלים על התשלומים ששולמו להם בשנת המס ולהתאימם לרישום בספרי החשבונות.

 

4.   תשלומים ע"ח מס באמצעות ניכוי במקור

 

      אם נוכה מס במקור מהתקבולים שקיבלתם מלקוחותיכם, מריבית או מדיבידנד עליכם לרשום את הסכום ברוטו לזכות המשלם ולחייב בסכום המס חשבון "תשלומי מס במקור לש.מ 2014". עליכם לקבל מהמנכה אישור שנתי (בטופס מקובל) על הסכום שנוכה, או לחילופין לדאוג לכך שבכרטיס הנ"ל יצוין בברור זיהוי של המנכה לגבי כל ניכוי בנפרד.

 

 

5.   ניכוי מס במקור מתשלומים לאחרים

 

      במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את הריכוזים השנתיים הדרושים   למטרת דיווח לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.

 

       תשומת לבכם לעובדה שאי דיוק בפרטי הדוח, המוגש לפקיד השומה בשל תשלומים החייבים בניכוי מס במקור, עלול לגרום לאי הכרה בהוצאה כולה לצרכי מס.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס - "הוצאות עודפות"

 

 1. לרשום בנפרד ההוצאות שאינן מוכרות לפי סוגיהן.

 

 1. לגבי רכב   לרשום בכרטיס נפרד ההוצאות לכל מכונית.

 

 1. הוצאות נסיעה לחו"ל אירוח, כיבודים, אש"ל (בארץ) ומתנות - מותרות במגבלות שנקבעו בתקנות וכל הוצאה שאינה מותרת לניכוי לצורכי מס יש לרשמה בנפרד.

 

 1. הוצאות בקשר לארוחות לעובדים במקום העבודה יש לרשום בחשבון הוצאות נלוות ולא בכיבודים.

 

 1. ביחס להוצאות מסוגים אלה שלדעתכם מותרות לניכוי, עליכם לרשום את כל הפרטים הדרושים לשם הוכחת ההוצאה ולשמור על תיעוד כנדרש בתקנות (דוחות על נסיעות ואשל, רשימת מקבלי המתנות וכדומה).

 

 1. אם שילמתם מקדמות מס ע"ח "הוצאות עודפות" עליכם לרשמן בחשבון נפרד בשם "מקדמות ע"ח הוצאות עודפות לש.מ 2015". ההוצאות עצמן שלגביהן שילמתם המקדמות צריכות להיכלל בין הוצאות שאינן מוכרות בחשבון ההתאמה לצרכי מס.

 

7.   מס ערך מוסף

 

       לערוך התאמה של המחזור החייב בדיווח למע"מ בין הדוחות שהוגשו לרשויות לבין הרשום בספרים, כנ"ל    גם ביחס למס תשומות. חובה גם לתאם שימוש בתשומות שלא לצרכי עסק.

 

8.   מלאי חומרי גלם, תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה

 

       לדאוג לשמירה נאותה של רשימת המצאי לתאריך המאזן לאחר חישוב שוויו ותיאום בין המצאי לפי הספירה
       ובין המלאי לפי כרטסת המלאי. אם לא ניהלתם כרטסת מלאי, נבקשכם לערוך תאום כמותי של תנועת
       המלאי לפי רישומי הקניות והמכירות בהנהלת החשבונות. שוויו של המלאי נקבע לפי העלות או שווי השוק
       לפי הנמוך שבהם ועל כן יש להקפיד לציין את בסיס חישוב השווי.

 

9רכוש קבוע ופחת

 

       להשוות את פרטי הרכוש הרשומים בטופס הפחת עם המצאי בפועל. יש לערוך רשימה של הפריטים הרשומים בטופס הפחת ואינם קיימים ולהפך, כן יש לחשב הפחת השנתי ולרושמו בספרים.

 

10חישוב הפרשות

 

       לערוך חישוב ההפרשות לפיצויי פרישה, להבראה ולחופשות עובדים שטרם נוצלו לתאריך המאזן.

       את פיצויי הפרישה המגיעים למנהלים בחברת מעטים יש לרשום בנפרד.

 

11התאמת חשבונות ואישורי יתרות

 

       לערוך או להשלים התאמות של כל חשבונות הבנקים, הספקים, הלקוחות, השקים, הלוואות שנתקבלו וכיוצא באלה וכן לערוך התאמה בין ספרי העזר (ספר קופה, כרטסת מלאי, שקים וכדומה) והספרים הראשיים. כל פעולה שרישומה מתבקש כתוצאה מההתאמה יש לרשום בספרים. יש לקבל אישורי יתרות או העתקי חשבונות מהבנקים, הספקים, הלקוחות וכדומה.

 

12פרטים על חשבונות המנהלים ובעלי המניות

 

       להפריד את הרישומים המתייחסים לחשבונות האישיים של המנהלים ובעלי המניות לרבות הוצאותיהם (החזקת רכב, טלפון וכדומה), להמציא נתונים לגבי כל אחד מבעלי המניות מהו סכום המשכורת אשר קיבל בנפרד בחודשים ינואר עד ספטמבר ובנפרד מאוקטובר ועד תום השנה, (לגבי כל תקופה לחוד).

13פירוטים לתאריך המאזן

 

       להכין רשימה מפורטת של נכסי העסק הבאים: ניירות הערך המוחזקים בעסק, מטבע זר המוחזק בעסק, שטרות ושיקים, ספירת קופה לתאריך המאזן, הוצאות לשלם, הוצאות מראש, חייבים שונים, עתודה לפיצויים, התחייבויות תלויות (שיקים לקבל שהוסבו, ערבויות שניתנו, תביעות שלא נרשמו וכדומה) ופירוטים אחרים לפי העניין.

 

14מאזן בוחן

 

       לערוך מאזן בוחן לאחר רישום כל הפעולות המתייחסות לשנה שהסתיימה, שיכלול את כל הפעולות הנובעות מהסעיפים שצוינו לרבות אלה הנובעות מהתאמת החשבונות ומפעולות שצוינו לעיל.

       יש להכין העתק נוסף המיועד לביקורת.

 

15. תביעות והתחייבויות תלויות

 

       להכין רשימת כל התביעות שהוגשו כנגד החברה וכן פרוט שאר ההתחייבויות התלויות של החברה הידועות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 2 - ספירת מלאי

 

1. מועד המפקד

 

תום שנת המס 2015 יחול ביום 31/12/15. לפיכך, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה. אם לא ניתן לספור את המצאי בתאריך שצוין אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לביצוע התאמה בין כמויות המצאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31/12/15.

 

היערכות זו צריכה לכלול רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין תאריך המפקד לבין   תאריך המאזן וזיהויים ברשימות המצאי.

 

תשומת לבכם מופנית לכך שיש להודיע בכתב ומראש לפקיד השומה על דבר עריכת המפקד על המועד המפקד החל יותר מ-10 ימים ועד חודש לפני או אחרי יום המאזן. חובת ההודעה אינה חלה על מלאי שרישומן מתנהל "בספר תנועת מלאי" באופן המאפשר קביעת יתרות המלאי וכל פריט בו נפקד לפחות אחת בשנה ונשלחה הודעה לפקיד השומה על בחירת הנישום בשיטה זו. בכל מקרה נבקשכם להודיענו מראש על תאריך המפקד המתוכנן על ידכם.

 

2. עריכת המפקד 

 

נא להכין רשימות מצאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין באשגרה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם ונמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

 

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכדומה.

 

גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב וימולאו בעט. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב-3 עותקים לפחות.

 

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

- תיאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;

- מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכדומה); 

              - יחידת המדידה (ק"ג, מטרים, תריסרים, וכדומה);

              - הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

 

              לגבי מלאי של ציוד  אלקטרוני יש לציין גם את שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע ע"י היצרן.

 

              רצוי להשאיר מקום ל - 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

      

תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב תפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל. הרשימות ירשמו בדיו ולא בעיפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גיליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

 

 

 

 

 

 

 

3.    חישוב שווי המלאי

 

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

 

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע"מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי "ערך המימוש הנקי" (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב. העלות תחושב לפי שיטת "פיפו" (נכנס ראשון ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

 

בכל מקרה של ספק או בבעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

 

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכדומה.

 

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גיליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

 

 

4.   שמירת הרשימות

 

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

 

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המצאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 3 - נתונים לתיאום הוצאות מסוימות

 

1.   כיבודים במקום העסק

 

             החל מיום 1.1.2000 (ק"ת 6038, מיום 31.5.2000):

             מקום עיסוק מקום שבו מנהל הנישום, דרך קבע את עסקו.

     הוצאות כיבוד יותרו כדלקמן: 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום  העיסוק של הנישום.              

             לפי דברי ההסבר של רשויות המס:

 

 1.  כ"כיבוד קל" ייחשבו שתייה קרה וחמה, עוגיות וכיו"ב פרטי מזון קלים הניתנים לאורח, המבקר במקום העסק לצרכי עסקים. לא ייכללו בגדר "כיבוד" ארוחות הניתנות לאורח גם לא ארוחות עסקיות. על ארוחות יחולו הוראות תקנה 3 הקובעת כי לא יותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.

 

ב. כמו בעבר, וכפי שנפסק בפס"ד עוף ירושלים, לא ייחשב כ"כיבוד" מתן משקה או אוכל לעובדים, שכן
    הם אינם בגדר אורח שנהוג לכבדו.

 

             ג. על אף הקביעה הברורה כי 80% מהוצאות הכיבוד מותרים בניכוי, עדיין עומדת לפקיד השומה
                 הסמכות לבחון מקרים בהם הוצאות הכיבוד נראות מופרזות, כמו למשל לעומת מחזור או לעומת
                 הוצאות העבר.

 

 

2.   אירוח

 

הוצאות בשל אירוח בארץ אינן מותרות בניכוי כלל, פרט להוצאות אירוח אורחים מחו"ל המותרות בניכוי ללא תקרה, במידה שהן סבירות, נוהל לגביהם הרישום הנדרש (שם האורח והארץ ממנה בא, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר לאורח וסכום ההוצאה) והוצגו קבלות על ההוצאה.

 

 

3.   מתנות

 

א.   מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי

 

אם המתנה ניתנה בישראל - עד ל- 210 ש"ח לשנה למקבל.

 

אם המתנה ניתנה בחו"ל   - עד ל- 15 דולר של ארה"ב לאדם לשנה.

 

התרת ההוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

 

ב.   מתנות לעובדים

 

עפ"י חוזר מ"ה - מתנה בסכום סביר שנותן מעביד לרגל אירוע אישי בלבד (חתונה, לידת ילד, בר מצווה), לא תיחשב כהכנסת עבודה, וההוצאה תוכר למעביד במגבלת הסכום המותר בניכוי לגבי מתנות לספקים וללקוחות בשל קשר עסקי כאמור לעיל.

 

4.         הוצאות אש"ל

 

א.   אשל בארץ לתושב ישראל

 

 ההכרה בהוצאות אש"ל – ההוצאות בוטלו החל משנת 2011 בעקבות פסיקת בג"ץ.

 

            ב.  הוצאות לינה וארוחת בוקר

 

                 1. לגבי הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור, במרחק העולה על 100 ק"מ ממקום העיסוק
                     העיקרי או מקום המגורים: הוצאות יוכרו עד לתקרה המתייחסת להתרת הוצאה בשל לינה בחוץ     
                     לארץ החל מהלינה השמינית (לינה שעלותה נמוכה מ- 117$ - כל ההוצאות, לינה שעלותה גבוהה   
                     מ - 117 $ תותר 75% מההוצאה בלבד אך לא פחות מ - 117$ ולא יותר מ- 200 $ והכל          
                     בשקלים חדשים לפי השער היציג של הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה).

 

2. לינה במרחק של פחות מ- 100 ק"מ ממקום העיסוק העיקרי או מקום המגורים לא תותר בניכוי
כלל, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום.

 

הוצאות לארוחת בוקר הכלולות במחיר הלינה יוכרו בניכוי.

 

הוראות אלו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום עיסוקו. 

 

ג.    הוצאות שהייה בארץ לעובד המוזמן מחו"ל

 

הסכומים שלהלן יותרו בניכוי כנגד ההכנסות שמקבל העובד שהוזמן מחו"ל:

 

                     מועד ההוצאה                       הסכום

                    

1-12/15                               עד 320 ש"ח ליממה

 

ההוצאה מותרת בניכוי בשל התקופה שבה שהה בישראל העובד מחו"ל, אך לא יותר מאשר תקופה  
של 12 חודשים.

 

הסכומים הנ"ל מותרים בניכוי רק אם שירות התעסוקה אישר כי בשל מקצועו או משלח ידו יש צורך בהעסקתו בישראל (הגבלה זו אינה חלה על מרצה אורח מחו"ל המרצה במוסד להשכלה גבוהה).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.         הוצאות נסיעה ואש"ל בחו"ל

 

ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה.

 

תקרת ההוצאות שתותרנה בניכוי בשנת המס 2015  הינה כדלקמן:

 

א.   הוצאות טיסה

 

 הוצאות עבור כרטיס במחלקת תיירים או עסקים - תותרנה במלואן.

 

 הוצאה עבור כרטיס במחלקה ראשונה - תותרנה עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה

 טיסה.

 

 1. הוצאות לינה

 

      בנסיעה אשר נמשכה עד 90 לינות - עבור 7 הלינות הראשונות יוכרו כל ההוצאות או 266 דולר ללינה, לפי הנמוך (לפי הקבלות).

 

עבור שאר הלינות בתקופה הנ"ל - אם מחיר כל לינה לא עלה על 117 דולר תותר כל ההוצאה. אם ההוצאה עלתה על 117 דולר יוכרו 75% מההוצאה אך לא פחות מ- 117 דולר ולא יותר מ- 200 דולר ללינה.

 

בנסיעה אשר נמשכה יותר מ- 90 לינות - יוכרו ההוצאות לפי קבלות אך לא יותר מ- 117 דולר ללינה עבור כל הלינות.

 

לעניין זה גם שתי נסיעות או יותר שלא הייתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות ייחשבו כנסיעה אחת. נראה כי ימי השהייה בארץ לא יובאו בחשבון מספר הלינות.

 

 1. הוצאות אש"ל

 

אם נדרשו הוצאות לינה - 75 דולר לכל יום שהייה (לפי קבלות).

 

אם לא נדרשו הוצאות לינה - 125 דולר לכל יום שהייה ללא הבדל בתקופת השהייה בחו"ל (ללא קבלות).

 

 1. הוצאות בגין שכירת רכב

 

הסכום שיותר בניכוי יהיה הסכום שהוצא בפועל בגין שכירת רכב לפי קבלות אך לא יותר מ- 58 דולר ליום.

 

לפי עמדת שלטונות מס הכנסה הסכום הנ"ל כולל את כל ההוצאות לרכב, לרבות דלק, שירותים וכל הוצאה אחרת.

 

 1. הוצאות עסקיות אחרות

 

הוצאות עסקיות אחרות שנעשו בחו"ל כגון: טלפונים, פקסים, אירוח ספקים או לקוחות וכיוצא בזה (כנגד קבלות) מותרות בניכוי ללא כל הגבלה.

 

 

 1. הגדלת סכומים לגבי ארצות מסוימות


קביעת מס הכנסה שפורסמה בקובץ תקנות 6433 מיום 6 בנובמבר 2006, קובעת רשימת מקומות בהם יותרו בניכוי 125% מסכומי הוצאת הלינה והשהייה הרגילות המותרות בניכוי וזאת מתוקף מיום 1 באוקטובר 2005.

קביעה זו מחליפה ומבטלת הוראות ישנות שהתירו הוצאה מוגדלת של 125% לגבי רשימת ארצות מצומצמת מהמזרח הרחוק.

יצויין שחלק מהארצות שהיו בהוראות הישנות קיימות גם בקביעה החדשה, אך חלק מהארצות נשמטו מהרשימה החדשה.

להלן רשימת המקומות לגביהם ניתן לדרוש בשנת 2015 הוצאות לינה ושהייה מוגדלות ל - 125% מההוצאות הרגילות:

 

 

אוסטרליה

יוון

הונג קונג

 

אוסטריה

לוקסמבורג

טיוואן

 

איטליה

נורווגיה

יפן

 

איסלנד

ספרד

קוריאה

 

אירלנד

עומאן

קאטר

 

אנגולה

פינלנד

 

 

בלגיה

צרפת

 

 

גרמניה

קמרון

 

 

דובאי

קנדה

 

 

דנמרק

שבדיה

 

 

הולנד

שוויץ

 

 

הממלכה המאוחדת (בריטניה)

 

 

 

  

 

6.   הוצאות החזקת רכב

 

      א.    אופן החישוב: יש לתאם הוצאות החזקת רכב, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995, החל מיום 1 בינואר 2008 יחולו הכללים כדלקמן:

 

           1) הוצאות החזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו (רכב צמוד) תותרנה בניכוי                       

               במלואן.

 

           2) הוצאות החזקת רכב (שאינו אופנוע שסיווגו  3L. או מסוג רכב שנקבע לגביו אחרת – ראה                        בהמשך), שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה (רכב של עצמאי או רכב חברה שאינו

                 צמוד אך אינו רכב תפעולי), תותרנה בניכוי לפי הגבוה מבין:

 • סכום הוצאות החזקת הרכב (כהגדרתן בתקנות) בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות השווי (אפשרות ראשונה).
 • 45% מהוצאות החזקת הרכב (אפשרות שנייה).

               דהיינו, יש לתאם את הנמוך מבין: סכום שווי השימוש ברכב או 55% מסך הוצאות החזקת           הרכב.

 

           3) בתיקון שתחולתו רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2008 (פורם בק"ת 6892 מיום 24.5.10), נקבע,       שלגבי רכבים מסוימים, האחוז שיוכר לפי האפשרות השנייה יהיה גבוה יותר מ-45%                כדלקמן:

               לגבי אוטובוס ציבורי או מונית – 90%

               לגבי רכב סיור או רכב מדברי – 80%

               לגבי רכב להוראת נהיגה – 77.5% ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד, ולגבי מי           שבבעלותו רק שני כלי רכב כאמור, שרק אחד מהם בלבד הוא רכב אוטומטי – 68%.

 

           4) לגבי הוראות החזקת אופנוע שסיווגו 3L. (בעל מנוע בנפח של מעל 125 סמ"ק ובעל הספק             מעל33  כ"ס) שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה, האחוז שיוכר לגבי האפשרות השנייה       יהיה 25% מסך הוצאות החזקת האופנוע.

 

 

 1. הגדרת רכב אינה כוללת "רכב תפעולי" – על כן לא יחושב בגינו תיאום של הוצאות החזקת רכב.

                 "רכב תפעולי", רכב שנתקיימו בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה:

 

 1. רכב ביטחון (כהגדרתו בתקנות התעבורה) המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;

 

 1. רכב שלא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, המשמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח-יד/עסק ואשר בתום שעות העבודה אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק, והכול בלבד שמקום העיסוק של המעביד או של בעל משלח היד/עסק אינו במקום מגוריו.

 

 1. פסיקה – ניכוי הוצאות רכב שמשמש לצרכי עבודה בלבד – בית המשפט המחוזי (ע"מ 872/06 עיריית נהריה נ' פקיד שומה עכו), קיבל את העמדה, שיתכן והתקנות המגבילות ניכוי הוצאות רכב חלות רק אם מדובר בהוצאות מעורבות ועל כן אינן חלות, במקרה בו כל ההוצאות עסקיות.

ההגדרה של "רכב עבודה", המחריגה רכב מסוג זה מתחולת התקנות אינה מהווה חזקה חלוטה, אלא ניתן להוכיח את תחולתה גם על כלי רכב במתאימים באופיים להגדרה זו על פי מבחן השימוש והייעוד.

 

 1. החלטת מיסוי – נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד

ביום 30.7.12 פורסמה החלטת מיסוי 4582/12 על ידי רשות המסים, לפיה ניתנה "החלטת מיסוי שלא בהסכם" בה סירבה רשות המסים לבקשת קבוצת טכנאי שרות מעליות, לאפשר להם לקבוע כי שווי השמוש לצרכי מס של רכב העבודה שבו הם משתמשים לצורכי עבודה וגם לאחר שעות העבודה לצרכים פרטיים, ייקבע לפי מספר הקילומטרים הפרטי שייסע כל טכנאי ביחס למספר הקילומטרים הכללי שהרכב ייסע בכל חודש.

לדעתנו המקצועית, הנסמכת גם על אחרים, "החלטת המיסוי שלא בהסכם" אינה מחייבת את מבקש ההחלטה לנהוג לפיה והיא ניתנת לביקורת שיפוטית.

בכל מקרה, חשוב כי כל מי שעורך זקיפה של שווי שמוש פרטי על פי יומן נסיעות הרכב בחישוב ספציפי, יצטייד בחוות דעת בכתב שתפרט את הנסיבות והתפעול של הרכב בעסק ויתנו לשיטת החישוב גילוי נאות ומלא לרשויות המס.

 

 1. סוגי הוצאות החזקת רכב הן רשימה "סגורה" של הוצאות שהוגדרו בתקנות כדלקמן:

רישוי, ביטוח מקיף, ביטוח חובה, דמי שכירות, דלק, שמנים, הוצאות תיקון ואחזקה, הוצאות חניה שלא במקום העיסוק הקבוע, אגרה לכביש חוצה ישראל ופחת לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה.

 

 1. רישום פחת בטופס י"א – לגבי חברה, יש להקפיד שבטופס י"א (פחת לצורכי מס) ירשם פחת נצבר מלא לפי שיעור פחת שנתי, כנדרש בתקנות בד"כ 15%), מיום רכישת כלי הרכב (גם אם לא נדרש מלוא הפחת בפועל).

 

 1. הוצאות חניה שלא במקום העיסוק הקבוע, שהוצאו בייצור הכנסה יתווספו ל"הוצאות החזקת רכב" ויותרו בניכוי על פי התקנות.

הוצאות חניה במקום העיסוק הקבוע או בסמוך לו, יותרו בדרך כלל במלואן (באם מדובר בתשלום על בסיס קבוע ולא בתשלום לפי שעות חניה בפועל).

 

 1. שינוי בשיעורי הפחת לרכבים מסויימים – בתיקון שפורסם בק"ת 6892 מיום 24 במאי 2010, החולף הסעיף בתקנות הפחת משנת 1941 לגבי רכב, ובין היתר הוגדלו שיעורי הפחת לגבי כלי הרכב הבאים: מונית 25% (במקום 20%) ונקבעו שיעורי פחת ספציפיים לרכב סיור ורכב מדברי (20%) ורכב היברידי (25%).

 תחילת התיקון מיום 1 בינואר 2009 והוא יחול על רכב שנרשם לראשונה ביום 1 ביולי 2009 או 

 אחריו ועל הכנסה שהופקה בשנת המס 2009 ואילך.

              

 

 

 

 

 

 1. הגדלת הזקיפה של שווי השימוש ברכב –

1) השיטה הלינארית – חלה על רכבים שנרשמו לראשונה מיום 1 בינואר 2010 ואילך

רפורמת "המיסוי הירוק" קבעה לעניין שיטת זקיפת שווי שימוש ברכב לעובד כדלקמן:

שינוי שיטת זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד שמקבל עובד שכיר ממעבידו משיטה של סכומים קבועים לפי 7 קבוצות מחיר לשיטה של אחוז ממחיר המחירון של הרכב (שיטה ליניארית). השיטה הליניארית חלה רק על רכבים שנרשמו לראשונה מיום 1 בינואר 2010. על כלי רכב שנרשמו לפני אותו מועד, תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר.

שיעורי שווי השימוש החודשיים שנקבעו לשנת 2011 ואילך יהיה 2.48% ממחיר הרכב

כמו כן, נקבעה תקרה לזקיפת שווי שימוש שתעמוד על שווי רכב של 506,080 ₪ (זקיפת שווי חודשית מקסימלית של 12,550 ₪).

החל משנת 2012 תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש, בסך של 560 ₪ לחודש, לכלי רכב היברידיים, ללא קשר למועד רכישתם (לפני או אחרי 1.1.2010). הפחתה זו נקבעה כהוראת שעה עד לסוף שנת 2015. ביום 1.7.15 הופחת הסכום ל – 500 ₪ לחודש.

החל מ – 1.7.15 נכנס לתוקף תיקון לתקנות שווי מימוש ברכב צמוד הקובע הפחתה גם בגין רכב חשמלי דלקמן: הפחתת שווי רכב צמוד חשמלי – 1,000 ₪ לחודש.

 

עוד נציין, שרשות המסים פרסמה את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המסים באינטרנט, בכתובת הבאה: https://www.shaam.gov.il/mm-usecar. המידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב).

 

2) השיטה הישנה (קבוצות מחיר) – חלה על רכבים שנרשמו לראשונה עד 31 בדצמבר 2009.

ביום 31בדצמבר 2007 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007.  לפי התקנות, החל מינואר 2008 ועד לשנת המס המתחילה בינואר 2011 יועלה בהדרגה שווי  השימוש ברכב הנזקף לשכר עובד המקבל רכב ממקום העבודה.  

 • להלן נתונים על סכום השווי בשנת 2015 לגבי כלי רכב שנרשמו עד 31 בדצמבר  2009 (₪ לחודש):       

                                                                                                                                       

 

קבוצת מחיר

 

  שווי השימוש

   בשנת 2015 

 

 

1

2,730

2

2,960

3

3,810

4

4,570

5

6,320

6

8,190

7

10,540

אופנוע 3L

910

 

   

באם סכום השווי שנזקף לעובד עולה על סכום ההוצאות שיש לתאם בגין אותו כלי רכב, אזי לא ניתן לקזז את הסכום השלילי כנגד סכום חיובי מכלי רכב אחר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י.   ביום 21 באוקטובר 2014 פרסמה רשות המסים הנחייה לגבי מיסוי שווי רכב ברכבי מאגר.

     ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילות שוטפת של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד.

 

     יובהר, כי באופן עקרוני, באותם מקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או פוטנציאל שימוש כאמור, יש לזקוף שווי לעובדים.

     יחד עם זאת, במידה והרכב נותר בידי העובד ללילה לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום בו עבד העובד עד לשעות הלילה ולא בסופי שבוע (מיום ה' בערב), באופן אקראי ולא שיטתי אין צורך לזקוף שווי לעובד.

 

     הקלה נוספת הינה במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש. נקבע כי אם לא מדובר ברכב הנותר בידי העובד לסוף השבוע יש לזקוף שווי יחסי על פי היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה לבין 30 יום בחודש כפוף להתקיימות כל  התנאים הבאים:

 

1.  מספר הימים שרכב המאגר הועמד לרשות העובד, לרבות חניית לילה, בחודש קלנדרי לא עולה על 10 ימים  ובשנה קלנדרית לא עולה 100 ימים.

 

2. לא הועמד לרשות העובד רכב אחר באותו החודש.

 

3. מדובר על רכב מאגר.

 

4. הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד (החל מתום יום העבודה המלא של העובד ובתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע והסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות או לקראת פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה הרגילות) והרכב יוחזר למחרת בבוקר למעט אם נדרש לפעילות ביום המחרת.

 

5. הרכב מועמד לעובד באופן אקראי.

 

6. הרכב לא נמצא בידי העובד בסופי שבוע או מועדי ישראל, חופשה או מחלה.    

 

המעביד חייב לקיים רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים בהנחייה זו.

 

7. הוצאות ביגוד

 

א.  לעניין זה "ביגוד" בגדים, לרבות נעליים, שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים בהם אחד מאלה:

 

1)  ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום;

2)  על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.

 

ב.  הוצאות לרכישת ביגוד שהוציא נישום בעבורו או בעבור עובדו יותרו לניכוי כלהלן:

    

1) 80% מההוצאות אם ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (לפי דברי הסבר של רשויות  
    המס כגון: חליפת מדים ייצוגית להופעת עורכי דין,חליפת מדים ייצוגית גם אם סמל העסק

    מוטבע בה);

 1. מלוא ההוצאות אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (לפי דברי הסבר של רשויות

     המס כגון: סרבל טייסים, חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורכי דין, קסדה וכיוצ"ב).

 1. לפי דברי הסבר של רשויות המס כאשר הביגוד לא נועד לשמש לצורכי העסק, כאמור לעיל, 

     והוא ניתן לעובד במימון המעביד הוא ייחשב לטובת הנאה שיש לזקוף להכנסת העובד לצורך    
     חישוב המס החל. 

 

 

 

 8. הוצאות בשל שיחות טלפון (שאינו טלפון נייד) ממקום מגורים

 

כאשר הוכח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי הוצאו הוצאות בשל אחזקת טלפון ממקום מגוריו של הנישום או של "בעל שליטה" (כמוגדר בסעיף 32 (9) לפקודה) המשמש את עיקר עסקו או משלח ידו של הנישום, יותרו ההוצאות כלהלן:

 

א. כאשר הוצאות החזקת טלפון לא עלו על 23,900 ש"ח לשנה יותר בניכוי הסכום בגובה 80%    
     מההוצאות או סכום ההוצאות העולה על 2,400 ש"ח, לפי  הנמוך.             

 

ב. כאשר הוצאות החזקת הטלפון עלו על 23,900 ש"ח לשנה, יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 
 4,800  ש"ח.            

 

ג. אם מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק בחלק מהשנה, יותר חלק מההוצאות הנ"ל, כמתואר
בפסקאות א' ו-ב', באופן יחסי לתקופת השימוש לעומת 12 חודשים.

ניתן לסכם את הטיפול בהוצאות החזקת טלפון שאינו נייד בטבלה כדלקמן:

 

סכום הוצאות החזקת הטלפון בשנה בש"ח

 

הסכום שיותר שניכוי בש"ח

 

 

0-2,400

-0-

2,400-11,950

סכום ההוצאה פחות 2,400 ש"ח

11,950-23,900

סכום ההוצאה כפול 80%

מעל 23,900

סכום ההוצאה פחות 4,800 ש"ח

 

 

ד. שיחות טלפון לחו"ל - ההוצאה תוכר במלואה, אם נוהל רישום כנדרש (תאריך, שעה, יעד השיחה,
     פרטי מקבלה, משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער). להבדיל מהוצאות טלפון בארץ, אין חובה    

     שמקום המגורים ישמש את עיקר עסקו של הנישום.

 

9. הוצאות החזקת טלפון נייד

 

החל מיום 1 במאי 2002 הוגבל ניכוי ההוצאות בשל החזקת רדיו טלפון נייד כדלקמן:

 • לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה בסכום של 1,260 ש"ח (בשנה) או                     מחצית מההוצאות, לפי הנמוך.

 

 • על אף האמור לעיל, הוצאות מעביד בשל טלפון נייד, שהועמד לרשות עובד, כמשמעותו בתקנות מס הכנסה   (שווי השימוש בטלפון נייד), התשס"ב  - 2002, יותרו במלואן.

יש לוודא שעובד שהטלפון הנייד הועמד לרשותו (למעט רדיו טלפון שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד) חוייב בשווי שימוש חודשי בגובה מחצית מההוצאה החודשית או 105 ש"ח, לפי הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד.

 

 • לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.

 

 • "טלפון נייד" למעט טלפון נייד המותקן באופן קבוע במרכזיה במקום עסקו או משלח ידו של הנישום.

 

 • חבר בני אדם שהוציא הוצאות טלפון נייד שאינן מותרות בניכוי לפי תקנות אלה ישלם לפקיד השומה מקדמה בגין ההוצאות העודפות שהוציא, ויגיש דוח כפי שנקבע בסעיף 181ב' לפקודה.

יצויין שלעניין מס ערך מוסף, נקבע בהוראת פרשנות 1/98 של אגף המכס ומע"מ, שעוסק רשאי
לנכות שני שלישים ממס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו בגין רכישת טלפון סלולארי ובגין      
השימוש השוטף בו, זאת בהתאם לתקנה 18(ב)(2) לתקנות מס ערך מוסף. אם יכול העוסק לקבוע
במדוייק את השיעור היחסי של השימוש במכשיר לצרכי העסק (כגון על ידי פירוט וכדומה), אזי הוא יוכל לנכות את מס התשומות בהתאם.

10. זיכוי ממס בשיעור 35% בשל תרומות למוסדות ציבור על פי סעיף 46 לפקודה

 

הסכומים המתואמים לשנת המס 2015.

 

הסכום המזערי לתרומות 190 ש"ח.

 

הסכום המרבי לתרומות 9,295,000 ש"ח או 30% מההכנסה החייבת, לפי הנמוך, (קיימות הגבלות נוספות אם תובעים גם ניכוי בשל מו"פ).

 

החל משנת המס 2000 (ס"ח 1767 מיום 27.12.2000) בתחולה לגבי תרומות שנתרמו החל משנת המס 2000 תוקנו הוראות הזיכוי בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה בספר החוקים שבנדון, כלהלן:

 

נקבע כי סכום תרומות העולה על 9,295,000 ש"ח או על 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך  שביניהם (להלן "תקרת הזיכוי") יזוכה מהמס על פי המגבלות שבסעיף 46, כאמור, ב- 3 שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובתנאי שבכל אחת מ- 3 שנים אלה לא יינתן זיכוי בשל סכום כולל של תרומות העולה על "תקרת הזיכוי".

 

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה יזוכה חבר בני אדם בגין התרומות בשעור מס החברות מסכום התרומה בפועל.

בשנת 2015 – 26.5%.

בשנת 2016 – 25%

 

הערות

 

 1. בתיקון החוק לא נקבע מנגנון של הצמדה בשל סכומי התרומות שנפרסים ב- 3 השנים הבאות.

 

 1. לא חל שינוי בהוראות הקיימות לגבי מגבלת תקרה, מקום שנתבע גם ניכוי בשל השתתפות במימון מו"פ.

 

 1. יש לשים לב כי תנאי מוקדם לזיכוי, לפי הוראות הנציבות, הוא כי הקבלה בשל התרומה תהא מקורית ויהא רשום עליה בדפוס המילה "תרומה" והטקסט "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה".

 

11.  השלמת חוסרים בקופות גמל לפיצויים

 

 1. החל משנת 2011 לא ניתן להפריש יותר סכומים לקופות גמל מרכזיות לפיצויים (הוראה זו רלוונטית הן להפרשות שוטפות והן לתשלומי השלמה ופיגורים). משכך, הפרשות לפיצויים נעשות לקופות גמל לפיצויים על-שם העובדים בלבד (או בקופות גמל לקצבה או למרכיב פיצויים שבקופות גמל שאינן משלמות לקצבה). ניתן להשלים חוסרים בקופות גמל לפיצויים על-שם העובדים במקרים הבאים:

         

 1. תשלומי פיגורים(1) – תשלומים הנעשים על-ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על-מנת לכסות את ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למועד הצטרפותו, וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים קודמות שנוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה, במלואם או בחלקם.

 

 1. תשלומי השלמה(2) – תשלומים הנעשים על-ידי מעביד בשנה מסויימת על-מנת לכסות את הפער בין הסכומים שנצברו בקופה (לרבות רווחים),לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים על-פי המשכורת האחרונה. מכאן, שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים ביחס לתשואות הקופה. תשלומים  אלה נחלקים לשני סוגים:
  1. תשלומי השלמה קבועים - תשלומים המשתלמים מדי שנה לכיסוי הפער שנוצר מעליית השכר באותה שנה ביחס לתשואה.

 

 1. תשלומי השלמה בלתי קבועים – תשלומי השלמה שאינם קבועים מדי שנה בשנה, אלא נעשים אחת לכמה שנים.

                

 1. תשלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד ששולמו באותה השנה לקופה.

 

 1. תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס על בסיס שנתי לפי הגובה מבין:

1)   20% מסך צבירת הפיצויים.

2)   1/3 מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים.

 

 1. בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי המעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום 31/12/15 כדי  שיוכל ליהנות מהוצאה לצרכי מס כבר בשנת המס 2015.

 

(1) לא ניתן לבצע בקופות משלמות לקצבה.

 

(2) ניתן לבצע אם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו תגמולים כדין לקופה.

 

הפרשה על הכנסה משכר המהווה בסיס לפנסיה

 

החל משנת 2008 חלה חובה על כל מעביד לדאוג לכל עובד, שאין לו "הסדר פנסיוני מטיב", שיפקיד בעבורו לביטוח פנסיוני מקיף באמצעות הפקדת עובד ומעביד.

        

הפקדות עובד ומעביד – כל אחד – עולות בהדרגה ויגיעו ל-17.5% עד שנת 2015 (5% חלק עובד, 6% חלק    מעסיק לקצבה ו-6% חלק מעביד לפיצויים ).

 

ההפקדה אמורה להיות על השכר המשולם לעובד, או על השכר הממוצע במשק, כנמוך שבהם.

 

שיעורי ההפרשות יהיו בהתאם לטבלה שלהלן:

 

         החל מיום ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעביד

סה"כ

 

(פיצויים)

 

(קיצבה)

 

 

 

 

 

 

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

1.1.2015 ואילך

6%

5.5%

6%

17.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 4 - נתונים לחישוב המס בשנת 2015

 

להלן מדרגות המס, נקודות הזיכוי, הנחות סוציאליות, פטורים המתייחסים לפיצויי פרישה, קצבה וכו' לשנת המס 2014, בהתאם להוראות החוק – חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים ותיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים (2014-2013), התשע"ג – 2013.

 

1.    מדרגות ההכנסה ושיעורי המס לשנת 2014 (מהכנסה מיגיעה אישית)

 

    הכנסה  

שיעור המס

מס בכל שלב

הכנסה מצטברת

מס מצטבר

     ₪

    %

     ₪

        ₪

     ש"ח

עד 63,240

10

6,324

63,240

6,324

44,760   הבאים

14

6,266

108,000

12,590

59,880   הבאים

21

12,575

167,880

25,165

71,880   הבאים

31

22,283

239,760

47,448

261,720 הבאים

34

89,985

501,480

136,433

מעל 501,480

48

 

 

 

 

                  מס נוסף מעל 810,720- 50%. (מס יסף של 2%)

 

לגבי הכנסה שאינה מיגיעה אישית, למי שטרם מלאו לו 60 בשנת המס, עד לסכום של 239,760 ₪ בשנה יחול מס בשעור 31%. בין 239,761 ועד 501,480 ₪ - 34%. מכל שקל נוסף -  48%.

 

לעניין זה נקבע כי הכנסה מדמי שכירות בידי אדם או בידי מי שהיה בו זוגו בעת פטירתו, מהשכרת נכס ששימש בידיו להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת ההשכרה, תחשב כהכנסה מיגיעה אישית.

 

2.    נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה) - שנתי

 

א. שווי נקודת זיכוי אחת                                             2,616 ש"ח

 

ב. שווי 2.25 נקודות זיכוי                                           5,886 ₪

 

להלן פירוט נקודות זיכוי בגין ילדים אשר יינתנו החל משנת 2012 בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנו עד כה:

 

א. נקודת זיכוי בגין "גיל 5"-

 

הורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו ואשה נשואה יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד 5 שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 18.

 

ב. נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים-

 

"פעוט" – ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.

התיקון קובע כי גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות" כלהלן:

 

1) נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.

2) שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

 

נקודות הזיכוי ינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאשה בגין ילדיה.

 

 

3.    הכנסה מזכה  - שנתי

 

א. "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45 (א):                                       

לגבי הכנסות שאינן מעבודה                                                             147,600  ש"ח   

לגבי הכנסות עבודה                                                                        104,400  ש"ח      

 

ב. 7% תשלום מרבי לעצמאי שאינו מוטב המקנה ניכוי לתגמולים

או קצבה (ראה הערה 7)                                                                  10,332     ש"ח

 

ג. הכנסה נוספת בהתאם לסעיף 47(א)(5)                                                  417,600  ש"ח

              

ד. תקרת ההכנסה בהתאם לסעיף 45א(ה)                                                  208,800  ש"ח                                                                                                                                                

ה. תקרת הפקדה מוטבת (המזכה בפטור על רבית ורווחים                           

כמשמעותם בסעיף 9 (18א)                                                             24,012    ש"ח

 

ו. רצפת התשלום המזערי לביטוח חיים המזכה בזיכוי של 25%                  2,028      ש"ח           

 

4.    בעלי שליטה

 

תיקון 190 לפקודה שנכנס לתוקף ביום 1.1.12 התייחס בין היתר גם לבעלי שליטה ואיפשר הגדלת הטבות המס לאוכלוסיה זו.

במסגרת התיקון תוקן סעיף 32(9) לפקודה שעוסק בהגדלת הוצאות עבור בעלי שליטה כדלקמן:

 

א. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים נותרה בעינה 12,340 ₪ לשנה.

 

ב. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה:

 

1)        לא תוטל יותר מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאה בגין בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר.

2)        משכך, החל מיום 1.1.12 ניתן להפריש על חשבון החברה עד 7.5% מהשכר ועד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (37,040 ₪) מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד הפרישה.

3)        מנגד, החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על ידה כהוצאה. אולם, יש לזכור שההפרשה בשעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה לאבדן כושר עבודה.

 1. החל משנת 2016 הוגבלה התיקרה לפי 2.5 מהשכר הממוצע.

 

ג. עוד נקבע, כי ההוצאה המותרת לחברה בגין קצבה שתשלם לבעל השליטה לאחר פרישתו מהחברה או לקרובו (לאחר פטירתו חלילה) תוגבל בקצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה כפול 1.5% לכל שנת עבודה בחברה.

                              

5.   תקרת סכומי מענק הפרישה הפטורים ממס 

 

תקרת הסכום הפטור הינה לפי תאריך התשלום כדלקמן:

 

              מועד התשלום                                       תקרת הסכום הפטור

                   1-12/15                                                    12,340 ש"ח

 

              סכום המענק הפטור ממס עקב מוות הוא -           24,700 ש"ח

 

 

 

 

   6.   הפקדות לקופות גמל

 

 1. נבהיר כי מודל הטבות המס הרלוונטי לשנת 2015 הוא זה שנחקק בשנת 2006 במסגרת תיקונים 152 ו-153 לפקודת מס הכנסה ועדיין מבוסס על כפל תקרה להטבות לעמית מוטב וזאת על אף שהחל מינואר 2008 ואילך כל קופות הגמל הינן קופות גמל לקצבה ואין יותר אפשרות להפקיד סכומים בקופות גמל לתגמולים.

 

 1. על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, "עמית מוטב" – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס.

 

 1. השכר החודשי הממוצע במשק בשנת 2015 הנו – 9,260 ₪, ולפיכך בשנת 2015 עומד סכום ההפקדה הנ"ל על 17,779 ₪ לפחות.

 

 1. מי שלא מופקד עבורו סכום זה אינו עמית מוטב והוא ייהנה מהטבות מס מופחתות בין אם הוא "עמית יחיד" ובין אם לא. "עמית יחיד" על פי סעיף 47 הוא מי שנולד לפני 1/1/1961 או מי שבשנת המס הייתה לו משכורת שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית). למעשה, החל מינואר 2008 אין יותר משמעות להיות היחיד עמית יחיד משום שכוונת המחוקק, במועד התיקון בשנת 2006 הייתה לאפשר לעמית יחד להפקיד בקופת גמל לתגמולים, אולם, על אף שהחל מינואר 2008 אין יותר קופות גמל לתגמולים עדיין לא תוקן סעיף 47.

 

 1. עמית עצמאי שהוא עמית מוטב. והכנסתו אינה הכנסת עבודה או שהכנסתו ממשכורת אינה מבוטחת כלל, הפקיד עבור עצמו סכום העולה על 17,779 ₪. מסכום זה על סך של 11,484 ₪ הוא זכאי לניכוי המהווה 11% מתקרת ההכנסה המזכה השנתית בסך 104,400 ₪ (8,700 ₪ לחודש) ובנוסף על סך של 6,295 ₪ המהווים 5% מההכנסה המזכה כאמור ובגינם יהנה מזיכוי בשיעור 35% השווה לסך של 2,203 ₪.

 

 1. החל במועד שהעמית הפך להיות עמית מוטב הוא זכאי ליהנות מהטבות מס נוספות כגון:
 1. ניכוי – ניכוי שנתי בסך 11,484 ₪ המהווה 11% מהכנסה נוספת עד לסך 104,400 ₪ בשנה.
 2. זיכוי – מסך 5,220 ₪ לשנה המהווים 5% מהכנסה נוספת בסך של 104,400 ₪ (8,700 ₪ לחודש) בגינו ייהנה מזיכוי בשיעור 35% השווה ל- 1,827 ₪ (אם שילם לביטוח חיים פרמיית ריסק מוות בלבד, שיעור הזיכוי 25% בלבד).

 

 1. עמית שכיר הוא מי שכנגד הפקדותיו קיימת הפקדה של המעביד. עמית שכיר זכאי לזיכוי מירבי בשיעור של 35% עד לסכום השווה ל-7% ממשכורת מבוטחת בסך 104,400 ₪ בשנה (7,308 ₪ לחודש), סכום הזיכוי המרבי הינו 2,558 ₪ בשנה.

 

 1. היה ולעובד יש רכיבי שכר שמעבידו אינו מפריש בעבורם כספים לקצבה או שיש לו הכנסות חייבות במס ממקורות הכנסה אחרים, הוא רשאי להפקיד כעמית עצמאי וליהנות מהטבות מס.

 

 1. עמית שכיר שהפקיד ביחד עם מעבידו בעבורו למעלה מ- 17,779 ₪ בשנה ייחשב כעמית מוטב וכל עוד השכר המבוטח נמוך מ-34,800 ₪ לחודש שהם 417,600 ₪ בשנה, הוא ייהנה מניכוי של 11% על הנמוך מבין הסכומים הבאים:
 1. הסכום ששילם כעמית עצמאי.
 2. 8,700 כפול 12 חודשים שהם 104,400 ₪ בשנה.
 3. ההפרש שבין השכר המבוטח השנתי לבין 417,600 ₪ (בתנאי שהשכר המבוטח נמוך מ-417,600 ₪).

בנוסף, ייהנה מזיכוי של 35% מ-5% משכר של 8,700 ₪ לחודש שהם 104,400 ₪ לשנה שאינם הכנסה מבוטחת ובלבד שהפקיד סכום זה לקופת הגמל.

 

 1. היה והשכר המבוטח נמוך מהכנסה מזכה בסך 104,400 ₪ בשנה (8,700 ₪ לחודש) רשאי השכיר להפקיד כעמית עצמאי עד 16% (11% לניכוי ו-5% לזיכוי) בגין ההפרש שבין השכר המבוטח השנתי לבין ההכנסה המזכה בסך 104,400 ₪ והכל בתנאי שהוא עמית מוטב.

 

 1. אם אינו עמית מוטב יהנה מניכוי בלבד בשיעור 5% מהכנסתו שאינה מבוטחת אך לא יותר מהכנסה מזכה בסך 104,400 ₪ בשנה (8,700 ₪ בחודש).

7.   הפקדות לקרנות השתלמות

 

 1. הפקדות לקרן השתלמות לשכירים רשאי לבצע רק עובד שכיר שמעבידו מפקיד בעבורו סכומים מדי חודש בחודשו לאותו חשבון. שיעור ההפקדות המקובל הינו 7.5% מעביד ו-2.5% עובד ולעובדי הוראה 8.4% ו-4.2% בהתאמה).

 

 1. סכום המשכורת הקובעת הנו 15,712 ₪ לחודש בשנת המס 2015 ובמקרים שבהם הפקדות המעביד עלו על 7.5% מהמשכורת הקובעת, יחוייב העובד במס על הסכום החורג באמצעות זקיפתו בתלוש השכר.

 

 1. בתום תקופת החיסכון (לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בחשבון) רשאי העמית למשוך את כל סכום החיסכון והוא יהיה פטור ממס גם על הרווחים שנצברו בחשבונו בגין ההפקדה המוטבת בלבד (ההפקדה החודשית בשיעורים המותרים ובעבור שכר של עד התקרה כאמור).

 

 1. עובד שלא הפקידו עבורו מתחילת עבודתו לקרן השתלמות רשאי המעביד להפקיד רטרואקטיבית (לרבות את חלק העובד שינוכה משכרו) אך לא לפני תחילת שנת המס או תחילת עבודתו, לפי המאוחר מביניהם.

 

 1. הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים רשאי לבצע רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. לאחרונה הודיעה רשות המיסים כי בכוונתה לדרוש מהקרנות לוודא זאת באמצעות צירוף אסמכתא להוכחה כדוגמת תעודת עוסק של מע"מ או אישור ממס הכנסה.

 

 1. כדי למקסם את הטבות המס יש להפקיד סכום שנתי בסך של 18,410 ₪ המהווים 7% מהכנסה קובעת בסך 263,000 ₪ בשנה.

 

 1. מתוך זה לא יותרו בניכוי 2.5% מאותה הכנסה (6,575 ₪) ואילו היתרה בסך של עד 11,835 ₪ שהם   4.5% מהכנסה הקובעת יותרו בניכוי.

 

 1. בתום תקופת החיסכון (לאחר 6 שנים מתחילת שנת המס שבה הופקד לראשונה בחשבון) רשאי העמית למשוך את כל סכום החיסכון והוא יהיה פטור ממס גם על הרווחים שנצברו בחשבונו בגין ההפקדה המוטבת, בשנת 2015 סך של עד 18,410 ₪.
 2. עמית שכיר שיש לו גם הכנסות כעצמאי רשאי להפקיד כעצמאי בקרן השתלמות לעצמאים אולם הניכוי שיקבל לא יעלה על 4.5% מההפרש שבין משכורתו שמשולם בגינה לקרן השתלמות (עד לתקרה שנתית של 188,544 = 15,712X 12) לבין תקרת ההכנסה הקובעת לעצמאים ובלבד ששילם 7% מהפרש זה (2.5% ראשונים לא יותרו בניכוי), הנמוך שביניהם.

 

לדוגמא: שכיר שמעבידו מפקיד בעבורו שכר בסך 188,544 ₪ ובנוסף יש לו הכנסות מעסק ומשלח יד   100,000 ₪ יוכל להפקיד כעצמאי 5,212 ₪ שהם 7% מסך של 74,456 ₪ המבטא את ההפרש  שבין משכורתו שבגינה שולם לקרן השתלמות בסך 188,544 ₪ לתקרת ההכנסה להפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים שהיא 263,000 ₪. בגין ההפקדה הנ"ל בסך 5,212 ₪ יקבל ניכוי בסך 3,350 ₪ (4.5% מתוך 7% שהופקדו).

                              

 1. יובהר כי מי שמפקיד הן כעמית שכיר והן כעמית עצמאי בקרנות השתלמות נהנה מפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שיצבור מהפקדותיו כאמור עד לגובה צירוף שתי התקרות של השכיר ועצמאי יחד.   

 

8.  תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה

 

 1. החל מינואר 2005 נקבעו כללים חדשים בפקודת מס הכנסה אשר עיגנו את ההכרה בתשלומים עבור אובדן כושר עבודה. תנאי להכרה הוא היות הביטוח לאובדן הכנסה לפי סעיף 2(1) – מעסק או משלוח יד, או לפי 2(2) – הכנסת עבודה (שכיר) ובמקרים אלו יותר ניכוי בשל הוצאה לרכישת הביטוח שהיא בסכום עד 3.5% מאותה הכנסה שהיא הכנסה חייבת, ובלבד שהביטוח שנרכש הוא "ביטוח מועדף".

לעניין זה, הוגדר "ביטוח מועדף" – ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים והתקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

 

 1. תקופת הביטוח,למעט ביטוח קבוצתי, נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות.

 

 1. אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת אובדן כושר עבודתו או עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם.

 

לגבי עובד שכיר שמעסיקו אינו רוכש עבורו פוליסה או עצמאי – ההכרה בהוצאה תהיה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת של השכיר או העצמאי.

 

לגבי מעסיק – תוכר הוצאה בגובה של עד 3.5% מההכנסה המבוטחת, אולם אם משלם המעסיק גם לקופת גמל לתגמולים מעל 4% עבור עובדו, תופחת התקרה המקסימלית להכרה בהוצאה עבור אובדן כושר בסכום ההפרש שבין התשלום בפועל לקופת הגמל ו-4%. לדוגמא עובד המפריש עבור עובדו לקופת גמל לקצבה 6% תוכר תקרה מקסימלית של 1.5% בלבד עבור ההכרה בהוצאת אובדן כושר (%1.5=3.5%-2%; 2%=6%-4%)("משכורת" לעניין זה – הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש כרכב שהועמד לרשותו של העובד).

 

כספים שיתקבלו בגין פוליסה לאובדן כושר עבודה יחשבו כהכנסה חייבת במס בידי המקבל. אם התקבלו מביטוח של קופת גמל לתגמולים או קצבה, או אם התקבלו מפוליסת ביטוח מנהלים יחשבו כ"הכנסה מיגיעה אישית" המזכה בפטור גבוה ממס במקרה של נכות מלאה. אם התקבלו מביטוח אובדן כושר אחר – לא ייחשבו כהכנסה מיגיעה אישית. קיימת הצעת חוק שטרם נתקבלה, לביטול אפלייה זו.

 

 1. עקרונות החישוב

 

(1) תחילה יש לחשב את סה"כ ההפרשות לקופות גמל.

 

(2) התוצאה שנתקבלה תחולק במשכורתו של העובד (ללא שווי שימוש ברכב).

(3) אם התוצאה שנתקבלה קטנה מ- 4% או שווה ל- 4% , ההוצאה שתותר תהיה 3.5% מהמשכורת. אם התוצאה שנתקבלה גדולה מ- 4%, יחושב ההפרש שבין התוצאה הנ"ל ל- 4% (להלן ההפרש). ההוצאה שתותר במקרה זה שווה למכפלת המשכורת ב-3.5% בניכוי ההפרש (אך לא פחות מאפס). ניכוי = (ההפרש – 3.5%) * משכורת.

אם שיעור ההפקדה לקופות גמל שווה ל-7.5% או עולה על 7.5%, לא יותר ניכוי בשל תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה.                  

 

9.   הטבות הניתנות על ידי מעבידים

 

כעקרון, אין פטור ממס בגין הנחות ומתנות שקיבל עובד ממעבידו.

לפנים משורת הדין, מסכימה נציבות מס הכנסה שמתנה בסכום סביר שנותן מעביד לעובדו לרגל ארוע אישי בלבד (חתונה, לידת ילד, בר מצווה) לא תחשב כהכנסת עבודה, וההוצאה תוכר למעביד במגבלת הסכום המותר בניכוי לגבי מתנות לספקים וללקוחות בשל קשר עסקי.

בשנת המס 2015 תותר בניכוי הוצאה מסוג זה בסכום של 210 ש"ח. סכום העודף על הסך האמור ייחשב כהוצאה עודפת.

 

01זיכויים בשל הוצאות רפואיות והוצאות להחזקת בן משפחה במוסד

 

זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל הוצאות להחזקתם במוסד של אישה, הורה או ילד משותקים לחלוטין כיו"ב. הזיכוי ממס כאמור, יינתן בשל סכומים ששולמו העולים על 12.5% מההכנסה החייבת. לא מגיע ניכוי או זיכוי בשל ביטוח רפואת שיניים ובשל הוצאות רפואיות רגילות.

 

11.  תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורת.

 

ניכוי מההכנסה בגובה 52% מהתשלומים לביטוח לאומי שבוצעו בפועל עד 31/12/15 (לא כולל דמי  בריאות).

הניכוי אינו ניתן בשל הפרשי הצמדה וקנסות המשתלמים על פיגור בתשלומים.

 

 

12.  השכרה למגורים

 

 בגין השכרה למגורים יש לשלם מס לפי אחד מהמסלולים הבאים:

 

 1.  עד תקרה של 5,070 ₪ לחודש – פטור.

 

 1.  מעל 5,070 ₪ - ניתן לשלם 10% על כל הסכום וזאת עד ל-31 בינואר של השנה שלאחר שנת   
   המס ללא ריבית ולאחר מכן עם ריבית והצמדה או לחלופין לשלם מס לפי שעור המס השולי על כפל ההפרש בין ההכנסה לבין סכום הפטור.

 

 1.  לשלם מס על כל סכום ההכנסה ולתבוע הוצאות כגון: פחת, אחזקה ואחרות.

 

13.  מס חברות ומס על דיבידנד לבעל שליטה

 

א. מס החברות בשנת המס 2015 – 26.5%. משנת המס 2016 –  מ 25%.

 

ב. שעור המס על דיבידנד לבעל שליטה הועלה מ- 1.1.12 ל- 30%. שעור המס על חלוקת דיבידנד לאחר הועלה ל- 25%.

 

14.  אגרת רשם החברות

 

אנו חוזרים ומדגישים כי יש לוודא תשלום לרשם החברות מדי שנה בשנה עד ליום 28.2 של השנה השוטפת. דהיינו את אגרת רשם החברות לשנת 2016 יש לשלם עד 28.2.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק 5 – תיקוני חקיקה

 

 1. כדי לקדם בנייה ביישובי מיעוטים, תינתן לרוכש קרקעות שעסקאות קודמות בהן לא דווחו ולא שולמו בגינן מסים (מס שבח, מס רכישה, מס רכוש) אפשרות לרשום אותן על שמו. לא יבוטלו חובות מס בגין עסקאות קודמות באותן קרקעות, שלא דווחו.

 

 1. במכירת קרקע שנרכשה לפני תאריך 7.11.2001 חייב חלק מהשבח במס שולי. בתקופת הוראת שעה (2016-2018) ניתן יהיה למכור קרקע (או לבצע עסקת קומבינציה) שקיימת לגביה תכנית לבניית שמונה דירות מגורים לפחות, כך שהחלק שאמור להיות חייב במס שולי יהיה חייב במס בשיעור של עד 25%. בסעיף יש מגבלות שונות (מספר הדירות שניתן לבנות על הקרקע, מועד סיום הבניה וכו').

 

 1. תקרת המשכורת להפרשה לקצבה לעובד שכיר תקטן מארבע פעמים השכר הממוצע במשק ל – 2.5 פעמים השכר הממוצע, כך גם לגבי תקרת ההכנסה להפרשה לאובדן כושר עבודה.

 

 1. תהיה חובה להגיש דוחות מקוונים כגון דוח שנתי של החברה, רווח הון והצהרת הון. שר האוצר יוסמך לקבוע כללים בדבר הגשת דוחות וטפסים נוספים בצורה מקוונת, אף ללא הגשת דוח מודפס. השר יהיה רשאי לחייב בהגשת דוחות וטפסים מקוונים במע"מ, בלו, מס קנייה ומיסוי מקרקעין.

 

 1. התקופה שתינתן לפקיד שומה לבדיקת דוח תהיה ארבע שנים במקום שלוש שנים. תבוטל השנה הנוספת שהיה ניתן לקבל באישור המנהל. כך גם לגבי שומת ניכויים. תתווסף עוד שנה לתקופת דיון בהשגה.          להלן המועדים:

  

שנת 2012 מתיישנת ב- 2016 עם אופציה להארכה לעוד שנה.

שנת 2013 מתיישנת ב- 2018 ללא אופציות הארכה.

משנת 2016 דיוני שומה של שנת ההתיישנות חייבים להתחיל עד 31.10 (כולל ניכויים).

 

 1. ניתן לערוך שומה חלקית (לגבי נושאים מסוימים) ולהמשיך את הדיון לגבי נושאים אחרים.

הנושאים החלקיים יהיו בנושא חישוב נפרד, יתרות חובה, אחזקת רכב, ניכוי במקור לחו"ל וכו'.

שומה חלקית יכול שתעשה פעם אחת בלבד לשנת מס אחת בלבד.

שומה מלאה גוברת על שומה חלקית. באופן תאורטי יכולים להתקיים 2 דיונים מקבילים אצל אותו פקיד שומה ע"י שני מפקחים שונים בשומה חלקית ושומה מלאה.

חשוב להגדיש שמס הכנסה שם לו כמטרה לטפל ביתרות החובה של המנהלים. חשוב לעגן יתרות אלה כהלוואות עם ריבית וזמן פירעון בהסכמים חתומים היום והמתייחסים ליתרות העבר.

 

בשום פנים ואופן לא לחתום על הסכמים וכיוצ"ב עם תאריך רטרואקטיבי.

 

 1. אשתו של אלמן שנישא בשנית תהיה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדיו של האלמן מנישואים קודמים. גבר שנישא לאלמנה עם פעוטות מנישואיה הקודמים יהיה זכאי לנקודות זיכוי בגינם.
 2. יחולו שינויים בקצבאות ילדים וייפתח חיסכון ארוך טווח לילד.

 

 1. מעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת ידווחו באופן מקוון למוסד לביטוח לאומי על עובדים ומקבלי פנסיה פעמיים בשנה: עד 18 ביולי -  לגבי לחודשים ינואר - יוני, עד 18 בינואר – לגבי חודשים יולי – דצמבר. זאת נוסף על דיווח טופס 126 שנתי.

 

 1. החל מ – 1.1.16 יש חובה לידע את מס הכנסה בטופס דיווח לגבי הסתייעות בחוות דעת וזאת תוך 60 יום מקבלת חוות הדעת.

 

חשוב להקפיד שלא לקבל חוות דעת ללא תוספת של נותן חוות הדעת אם חוות הדעת חייבת או לא חייבת בדיווח.

 

ישנן חוות דעת שאינן חייבות בדיווח ומכאן חשיבות התוספת ע"י נותן חוות הדעת.

 

 

 

כל המידע המוצג בחוזר הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.

 

בכל עניין ועניין יש לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ מסודר.

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון