נכתב על ידי דולב חסיד רו"ח

 

מועד סיומה של הוראת השעה על בקשות לגילוי מרצון שפורסמה בספטמבר 2014 עומד להסתיים ב 30 ביוני 2016.

הוראת השעה כוללת אפשרות להגשת בקשה אנונימית ורק כאשר יוסכם עם רשות המיסים סכום המס אותו על המבקש לשלם ייחשף שם המבקש.

בחלק מהמקרים, האפשרות הזו מסייעת למבקש ולמייצגו במשא ומתן מול רשות המיסים וכמובן נותנת למבקש את האפשרות לקבל החלטה כאשר הוא עומד בפני התמונה במלואה.

הלן סיפור מעשה, המבוסס על סיפור אמיתי:

לנישום המדווח כל שנה במועד, לרשויות על עסק אותו מנהל, חשבון בנק ישן בחו"ל עליו לא דווח לרשויות המס.

בחודש מאי 2015, הדוח השנתי לשנת 2014 של הנישום מוכן להגשה.

 

את הגילוי מרצון החליט הנישום לבצע באמצעות עורך דין שאינו קשור למשרד רואה החשבון המייצג את הנישום שנים רבות (בעקבות מסע הפחדה, אשר בוצע על ידי מספר עורכי דין במטרה לגרוף לקוחות נוספים ולנסות לייחד את ההליך, בניגוד להוראות ולחוק, לציבור עורכי הדין בלבד).

 

רואה החשבון של הנישום, שהיה מעורב בחלק קטן מההליך מאחר והלקוח יידע אותו שהוא נמצא בהליך, הסביר ללקוח כי מאחר והוא יודע על ההליך אינו יכול להגיש עבורו את דוח 2014 ללא נתוני הבנק בחו"ל או ללא ציון הערה כי הדוח אינו כולל נתונים נוספים אשר ידווחו לרשויות במסגרת נוהל גילוי מרצון (במידה ויוסכם גובה המס וייחשף השם).

 

יודגש כי, הגשת הדוח ללא הערה או ללא נתוני הבנק בחו"ל מהווים עבירה חמורה שבצידה עונשי מאסר או קנס על רואה החשבון – כאמור בסעיף 224 לפקוד מס הכנסה.

 

כמובן שהנישום לא הסכים (ובצדק) להכניס את נתוני הבנק לשנת 2014 או להוסיף הערה בנושא, מאחר והדבר עלול לעלות שאלות אצל פקידי המס אשר יכולים לחשוף את הנישום (ובמקרים מסויימים אף להביא לכך שהגילוי מרצון יידחה!).

 

תהליך איסוף החומר לגילוי מרצון, ביצוע החישובים, הערכות שונות והכנת הבקשה עצמה הוא תהליך ארוך שיכול להימשך חודשים רבים  (וזו אחת הסיבות שרשות המסים דחתה את המועד להגשת הבקשות במסגרת הוראת השעה בכמעט שנה). לכך יש להוסיף את הזמן הרב שבו "שוכבות" הבקשות במשרדי רשות המס (במחלקת המודיעין ומשרדי השומה) בטרם נקרא המייצג לדיון ובטרם מסתיים הדיון עצמו ונחשף שם המבקש ומאושרת הבקשה.

 

לבסוף, בחודש מרץ 2016 מוגשת הבקשה (נזכיר כי גם בקשה שתוגש בחודש יוני 2016 עומדת בלוח הזמנים שנקבע). משרד רואה החשבון ניסה לבקש אורכות עבור הנישום כדי להימנע מאיחור בהגשת דוח 2014, אך רשות המס הסכימה לאורכה של 30 יום בלבד. כך שבפועל, החל מיום הגשת הבקשה נמצא הנישום במצב שבו הוא עובר, בעל כורחו, עבירה נוספת של אי הגשת דוחות במועד.

 

ברוב המקרים, לפחות באיחורים קטנים, הסנקציה העיקרית היא קנסות. אך ייתכן מאד ובמידה והאיחור יתארך, ייקרא הנישום לבירור בנוגע לאיחור או במקרים גרועים יותר לחקירה. ברגע שתיפתח חקירה, גם אם במקביל יוסכם עם הנישום סכום המס במסגרת דיון בגילוי מרצון וייחשף שמו – תידחה רשות המסים את בקשתו לגילוי מרצון מכיוון שפתוחה נגדו חקירה! זהו כמובן מצב אבסורד מאחר והחקירה נפתחה בעקבות ההליך והיא אינה נוגעת כלל לנתונים אשר נמצאים בידי הרשות בנוגע להכנסות לא מדווחות. הדבר דומה לדחיית בקשות לגילוי מרצון בעקבות קבלת טופס 5329 שהגיע לנישום בגלל שהוא טס הרבה לחו"ל או כי ברשותו מכונית בייבוא אישי, אך זוהי סוגיה למאמר אחר.

 

נדגיש כי במצב של בירור או של חקירה עומד הנישום בפני דילמה: האם יחשוף שהסיבה לאיחור בהגשת הדוח היא עובדת היותו בהליך גילוי מרצון ועל ידי כך עלול לאבד את האפשרות (שהרשות עצמה נתנה לו) של אנונימיות וגרוע מכך, כפי שתואר לעיל, להימצא בסיכון שהדבר יגרום לדחיית בקשתו לגילוי מרצון. או האם לשקר במצח נחושה ולמצוא תירוצים שונים וסיבות לאיחור בהגשת דוח? נציין כי לנישום אין יכולת לשלוט במועד הגשת הדוח מאחר והדבר אינו תלוי רק בו אלא בגורמים רבים נוספים וביניהם רשות המס עצמה.

 

נדגיש את המלכוד על ידי פירוט האפשרויות העומדות בפני הנישום:

  1. אי הגשת הדוח ואי מתן תשובות מספקות על אי הגשת הדוח תוך כדי המתנה להגשת הגילוי, ביצוע דיון והסכמה על גובה המס וחשיפת שמו.

ההשלכות עלולות להיות ערות אסון: דחיית בקשת הגילוי מאחר ועלולה להיפתח חקירה כנגדו, ספיגת קנסות מנהלתיים משמעותיים על אי הגשת דוח ואף פתיחה בהליך פלילי בגין אי הגשת דוחות.

  1. אי הגשת הדוח והסבר שהסיבה היא ההליך גילוי מרצון

במצב זה ייתכן וייאבד הנישום את האנונימיות וייתכן וגם הסבריו לא יספקו את פקיד השומה שעלול לא להאריך את מועד הגשת הדוח כך שתיתכנה אותן השלכות ערות אסון מהאפשרות הקודמת.

  1. הגשת דוח 2014 בחסר על ידי רואה החשבון שלו

הדבר מסכן את רואה החשבון שערך את הדוח וסייע בהכנתו. גם אם רואה החשבון לא יחתום על הדוח ואפילו אם יוריד ייצוג בתיק, עלולים להאשימו בסיוע בהכנת הדוח!

  1. הגשת דוח 2014 בחסר על ידי רואה חשבון אחר

סיכוי סביר שרואה חשבון אחר יבקש אישור מהרואה חשבון הנוכחי לתחילת טיפול בתיק, כלומר רואה החשבון הנוכחי יימצא עצמו משקר המצח נחושה לעמית למקצוע מכיוון