נכתב על ידי רו"ח ארז סנדק ופורסם ב 3/2016  

במהלך חודש מרץ השנה התפרסם תזכיר חוק מס ערך מוסף בקשר לגביית מע"מ בשל רכישת מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שרותי תקשורת ושרותי רדיו וטלוויזיה מספקים בינלאומיים אשר מושבם אינו בישראל, דהיינו יבוא נכסים בלתי מוחשיים.

  כדוגמא בולטת וטובה ליבוא של נכסים בלתי מוחשיים אפשר לציין את רכישת האפליקציות דרך המכשיר הסלולארי, כאשר רכישה כזו מבוצעת מספק שאינו תושב ישראל. אנו רואים לפיכך שכבר בשימושים יומיומיים מתקיימות עסקאות חייבות במע"מ אשר אף אחד לא משלם את המס הנגזר מהן.

כפי שנאמר בתזכיר, עסקאות אלו חייבות במע"מ. חבות המע"מ הינה כבר מהשקל הראשון וזאת להבדיל מרכישת מוצרים מוחשיים ויבואם אשר להם קיים פטור עד לסך של 75 $.

 

הבעיה העיקרית של רשויות המס היא קושי בגבייה עקב הסחר הבינלאומי ובמיוחד במכירות לצרכנים פרטיים.

בעיה זו הינה בעיה גלובלית אשר מטופלת על ידי ארגון ה – OECD, אשר התווה סטנדרטים גלובליים לדרך הפעולה שבה יש לנקוט (כמו רישום תושבי חוץ לצרכי מע"מ בלבד), עוד קבע הארגון כי הזכות לגביית המע"מ על אספקה מרחוק של שירותים ונכסים בלתי מוחשיים נתונה למדינת הלקוח וזאת על פי עקרון הצריכה, דהיינו מיסוי עסקאות במדינה בה הן נצרכו. ברשות המיסים הוחלט ליישר קו עם המלצות הארגון, כך שבמישור הסחר הבינלאומי תהיה ניטרליות מס במע"מ, ביטול האפשרות לאפליה במיסוי, כלומר, להביא למצב שתהיה הקבלה לעסקים קיימים אחרים אשר מעבירים את תשלום המע"מ (הצרכן הסופי אמור לשלם את המס הסופי ולא העוסק).

 

ברשויות המס מפרידים את ההתמודדות לשני מקרים :

 

  1. עסקאות שמבוצעות על ידי עוסקים – בו צפוי להיות מנגנון חשבוניות עצמיות, דהיינו באחריות העוסק יהיה להוציא חשבוניות עצמיות בעת רכישות מסוג זה.

 

  1. עסקאות של צרכנים פרטיים – צפוי להתבצע דרך מנגנון המחייב את הספקים תושבי החוץ להירשם בישראל לצרכי מע"מ בלבד, לגבות את המע"מ מהלקוח (צרכן פרטי וסופי) לדווח ולשלם את המס למדינת הלקוח.

לפי התזכיר שפורסם, למדינה צפויה תוספת הכנסות של עשרות מיליוני ₪ לשנה. עוד צוין, כי ברשות המיסים צופים שבעתיד תוספת ההכנסות למדינה תגדל באופן ניכר ברגע ששינוי החוק יוטמע במלואו. וזאת עקב התפתחות הכלכלה הדיגיטאלית ואספקת השירותים האלקטרוניים, שהם שירותים שצמיחתם הצפויה מהירה ונפח פעילותם גדל משנה לשנה.

 

הכותב הינו רואה חשבון במשרד קבקוב בלאס ושות'     

http://www.kabkh.co.il