ללקוחות המשרד

 

לאור החקיקה הענפה בתחום דיני העבודה ולאור העמקת האכיפה של משרד התמ"ת לגבי הפרות בענייני העסקת עובדים, מצאנו לנכון לרכז עבורכם דיני עבודה הקשורים ביחסי מעביד עובד.

כמובן שאין הנייר יכול לכסות את כל המקרים ובודאי שישנם מקרים שאינם נחלת הכלל אולם ניסינו להכיל את המרב ואת עיקרי הדברים. לא נכנסנו לפירוט החישובים של החוקים השונים והזכאויות הנגזרות מאותם חוקים אלא נתנו סקירה מתמצתת של החוקים השונים אליהם המעביד צריך וחייב להתייחס.

כמובן שהכתוב פה אינו מהווה ייעוץ משפטי וכל אחד ואחת מכם,  הנתקלים במקרה שבו לדעתכם קיימת סוגיה מקצועית, טוב יעשה באם יפנה לייעוץ הן מקצועי והן משפטי.

כמו כן איננו באים לסקור את כל החוקים אלא לתת את עיקרי הדברים.

 

מדינת ישראל בורכה בחקיקה ובפסיקה מפורטות ורחבות שעניינן הסדרת זכויות עובדים.

 

מקורות דיני העבודה היוצרים את תוכן מערכת יחסי העבודה הינם:

 

  1. חקיקת המגן בדיני העבודה, כגון-חוק עבודת נשים,חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק פיצויי פיטורין וכו'.
  2. צווי הרחבה כלליים, כגון- צו הרחבה בעניין החזר הוצאות נסיעה, צו הרחבה בעניין הבראה, צו הרחבה בעניין תוספת יוקר, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק וכו'.
  3. הסכם קיבוצי מיוחד –הנחתם בין הנהלת המפעל לבין נציגות העובדים במפעל.
  4. הסכם קיבוצי ענפי – הנחתם בין ארגון מעבידים יציג בענף מסוים לבין ארגון עובדים יציג באותו ענף.
  5. חוזה עבודה אישי.
  6. נוהג החל במקום העבודה.

 

הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו-

על פי חוק הודעה לעובד על המעבידים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. נקבעו טפסים לגבי צורת ההודעה ופרטיה.

 

קיימת חובה לנהל כרטיס נוכחות עבור כל עובד ועובד (ממוחשב או ידני).

 

פיצויי פיטורין

הזכאות לפיצויים היא למי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד. באם העובד יפוטר או יתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, יהיה סכום הפיצויים שכר חודש אחרון לכל שנת עבודה.

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות כל עובד זכאי להודעה מוקדמת.

מעביד המבקש לפטר עובד ועובד המבקש להתפטר ייתן לצד השני הודעה בכתב באופן שההודעה תציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים / ההתפטרות.

מעביד המבקש לפטר עובד חייב לערוך לו שימוע בתום לב.

מעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב, בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד מעביד וכן אישור על תקופת עבודתו.

עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.

                                     

חופשה שנתית  –

חוק חופשה שנתית מאפשר לעובד לצאת לחופשה שבה יוכל לנוח  מבלי שיפסיד משכרו.

אורך החופשה השנתית לה זכאי עובד עולה ככל שמספר שנות עבודתו עולה. הפרמטר הקובע את אורך החופשה השנתית בכל אחת משנות עבודתו של העובד, הוא מספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותה שנה ולא היקף המשרה. היקף המשרה של העובד בא לידי ביטוי בתמורה אותה מקבל העובד בעת שהותו בחופשה השנתית, שכן החוק קובע כי התעריף ליום חופשה של העובד ייקבע בהתאם לאופי תשלום השכר.

קיימת חובה לנהל יומן חופשות עבור כל עובד ולציין זאת בתלוש השכר לרבות שכר בעלי שליטה.

 

דמי מחלה – 

מטרת החוק היא להבטיח את פרנסתו של עובד, שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו הרגילה עקב מחלה. החוק אינו מבטיח לעובד את מלוא שכרו אלא שיעורים ממנו.

החוק קובע את היקף הזכות לדמי מחלה, את שיעורם וכן הסדרים בדבר עבודה מתאימה אחרת/ חלקית לעובד אשר אינו מסוגל, בשל מגבלות רפואיות, לעבוד בעבודה רגילה.

החוק קובע כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה. – ולא יותר מ 90 יום. כלומר הפרמטר הקובע את מספר ימי המחלה שעובד צבר בחודש הוא – מספר ימי העבודה של העובד בחודש ולא היקף משרתו. 

קיימת חובה לנהל יומן מחלה עבור כל עובד ולציין זאת בתלוש השכר לרבות  שכר בעלי שליטה.

 

הבראה –    

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה קובע כי לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה. צו ההרחבה קובע כי עובד יהיה זכאי לקצובת ההבראה  רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. לאחר השלמת שנת העבודה זכאי העובד לדמי הבראה על פי הוותק שלו במקום העבודה ובהתאם להיקף המשרה.

העובד אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה.

קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מיוני ועד ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר מקום העבודה.

 

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות ובמנהל תקין) .

על פי החוק חל איסור על מעביד לפגוע בענייני עבודתו של עובד ולפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור.

 

הגבלת עישון במקום העבודה –

על פי החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים חל איסור על אדם לעשן במקום ציבורי. בין היתר גם מקום העבודה מוגדר כמקום ציבורי- כל מקום בבנין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים.

 

חוק עבודת נשים

החוק מדבר על עבודות אסורות ועבודות מוגבלות עבור נשים כמו עבודת לילה, עובדת הנזקקת לטיפול פוריות, היעדרות בתקופת הריון, הגבלת פיטורים בתקופת הריון, חופשת לידה, חופשת לידה לגבר, חופשת אימוץ, התפטרות לשם טיפול בילד ועוד.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

הצו חל על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או יועסק בכל מקום עבודה. הביטוח הפנסיוני יהיה בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה בלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות. חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר הקובע לפי חוק לפיצויי פיטורים ותקנותיו.

 

צו הרחבה בענף התעשייה-

הצו הנקרא "מסגרת לביטוח פנסיוני בתעשייה" הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי. הצו חל על כל המעסיקים בענפי התעשייה (לרבות ענף ההייטק) בישראל, למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר לגביהם חלה חובה להסדר פנסיוני מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה. חשוב להדגיש כי הצו חל גם על מעסיקים שאינם חברים בהתאחדות בעלי המלאכה ו/או בהתאחדות התעשיינים וחברות בארגון מעסיקים אחר לא פוטרת מהשיוך לענף התעשייה.

 

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוקק במטרה להגן על העובד ולמנוע ממנו העסקה רצופה, מכבידה ומפרכת העלולה לפגוע בבריאותו הגופנית וברווחתו הנפשית של העובד.בנוסף, מטרתו, להגן, בנסיבות מסוימות, על חופש הדת של העובד.

החוק מחייב מעבידים לאפשר לעובדים לא לעבוד בימי המנוחה השבועית וכן אוסר על מעביד להימנע מקבלת עובדים שמבקשים שלא לעבוד ביום המנוחה השבועית על פי דתם.

החוק קובע את מספר שעות העבודה המרבי המותר בנסיבות שונות, את ההסדרים הנוגעים למנוחה שבועית, לתשלומים שישולמו לעובדים המועסקים בשעות נוספות וביום המנוחה .

החוק מגדיר מה זה שעות העבודה, עבודת לילה ושעות נוספות וכן יום עבודה וכו.

 

חוק הגנת השכר

בא להבטיח את תשלום השכר במועדו ולמנוע הלנה. ישנם בחוק הוראות לגבי תשלום השכר ובהן הסדרים בדבר דרכי תשלומו ומועדיו, ניכויים שניתן לנכות והגבלות על עיקול שכר. בחוק הוראות לגבי מועד העברת הכספים המנוכים מהעובד לגבי הטבות סוציאליות.

החוק אוסר על הכללת גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית ב"שכר כולל" וכן על הכללת דמי חופשה.

לעניין הכללת פיצויי פיטורים בשכר, דרוש אשור של שר העבודה והרווחה להסכם העבודה.

 

שכר מינימום

חוק שכר מינימום קובע רצפת שכר מסוימת, שממנה אסור למעביד לרדת. החוק נועד לשם הבטחת זכותו של עובד לקיום ופרנסה בכבוד מעבודתו, וכן למניעת ניצול בלתי הוגן ע"י המעבידים.

החוק בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח חוק אחר, חוזה עבודה, הסכם או הסדר קיבוצי, ולא לגרוע ממנו.

זכותו של העובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או ויתור, כלומר – אין תוקף להסכמה של עובד לפיה הוא מסכים לתשלום שכר הנמוך משכר מינימום.

בחוק קימות הגדרות של שכר ממוצע, שכר מינימום ושכר מינימום יומי ושעתי.

 

החזר הוצאות נסיעה

הצו חל על כל המעבידים והעובדים ומדבר על השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

נקבע בצו מחיר החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה המשתנה מעת לעת וכל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה, זכאי לקבל ממעביד והשתתפות עד המקסימום, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

עובד המוסע ע"י מעבידו אינו זכאי להחזר הוצאות.

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעת תקופת היעדרותו.

סכום דמי הנסיעה שלו זכאי העובד הוא מסוג הזכויות שאינן ניתנות לויתור.

 

 

שוויון הזדמנויות בעבודה

לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.

מניעת הטרדה מינית

מטרת החוק היא לאסור ולמנוע הטרדה מינית, ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית.  על כל מעסיק לעמוד בתנאי המינימום של החוק.

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית, או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. המעביד חייב להביא לידיעת כל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות כפי שנקבע בחוק ע"י הבאת נוסח התקנון לדוגמא לידיעת העובדים או ע"י מסירה אישית או ע"י פרסומו במקום בולט (מעביד המעסיק עד 25 עובדים) ופרסום התקנון במקום בולט תוך התאמתו לתכונות המייחדות למקום העבודה (מעביד המעסיק יותר מ 25 עובדים).

החוק מגדיר מהי הטרדה מינית, מהי התנכלות, סעדים וכן את חובות המעביד.

 

קבלני כוח אדם

לא יועסק עובד של קבלן אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים רצופים. רציפות בעבודה משמעה אפילו חלה בה הפסקה לתקופה שאינה עולה על 9 חודשים.

 

בהכנת מאמר זה נעזרנו בספרה של עו"ד הילה פורת: דיני עבודה – המדריך המלא