הטבות לבעלי שליטה – תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

 

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שאושר בתחילת חודש מאי 2012, נקבע תיקון לעניין גובה ההוצאה המוכרת לחברה בגין הפקדות שוטפות לקופות גמל עבור בעלי השליטה.

קודם לתיקון (שיחל רטרואקטיבית מתחילת 2012) גובה ההוצאה המוכרת היה כ- 12,000 ₪ למרכיבי התגמולים והפיצויים יחד, כעת תקרת ההפקדה למרכיב התגמולים הוגדלה ל 7.5% עד ל- פי 4 מהשכר הממוצע במשק – המשמעות הפקדות חודשיות מקסימליות של כ- 2,580 ₪ (סכום זה כולל גם תקרת הפקדות מקסימלית של 3.5% עבור אובדן כושר עבודה) ואילו תקרת ההפקדות למרכיב הפיצויים נותרה על תקרה שנתית של כ- 12,000 ₪.

ולפשטות העניין – לפני התיקון : כ- 12,000 עבור תגמולים ופיצויים.

                             לאחר התיקון : כ- 12,000 עבור פיצויים + כ- 31,000 עבור תגמולים.
 

נושאים נוספים שעודכנו בתיקון 190 :

 

  1. מתן אפשרות פריסה להפרשי קצבה ששולמו באיחור, בדומה למנגנון פריסת הפרשי שכר לתקופה שלא תעלה על שש שנים לאחור.

  2. קצבת שאירים תהיה פטורה ממס עד לגובה הקצבה המזכה.

  3. פטור ממס למקבלי קצבאות – התקרה תוגדל באופן הדרגתי החל מ- 1/1/12.

  4. מתן פטור ממס בשיעור 35% לקצבת שארים שאינה ממעביד או מקופת גמל.

  5. ביטול קנס השבירה בשיעור 35% למקרים של היוון בהתאם לחוק, אז יחול המס השולי על סכום ההיוון בהתאם לשיעורי המס שחלים על אותה הכנסה (מס מדורג).

  6. ריבית והפרשי הצמדה בגין כספי פיצויים או תגמולים של עמיתים שנפטרו.

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרינו בכתובת:http://www.kabkh.co.il   .

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

בכבוד רב,

 

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון