שינויים בשיעורי המס


לאחרונה פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.
 

החוק כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות:
 

 1. שינוי מדרגות המס החלות על הכנסתו החייבת של יחיד.
   
 2. מס על הכנסות גבוהות - הטלת מס נוסף בשיעור 2% על יחיד שהכנסתו החייבת* בשנת-המס עולה על 800,000 ש"ח, וזאת בגין חלק ההכנסה החייבת* העולה על הסכום האמור.
   
 • לעניין זה, "הכנסה חייבת" אינה כוללת סכום אינפלציוני, אך היא כוללת שבח ממכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים וכן שבח ממכירת דירת מגורים ששווי מכירתה עולה על 4 מליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס.
   
 1. הגדלת שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה ממעסיקים.

   

ככלל, תחולת התיקון לגבי הכנסה שהופקה ביום 1.1.2013 ואילך. עם זאת, לגבי הגדלת שיעורי דמי הביטוח הלאומי נקבעו הוראות תחולה מיוחדות.
 

כמו כן, נזכיר כי יצא הצו המורה על העלאה של שיעור המע"מ מ 16% ל 17% החל מיום 1/9/2012.

 

 

 

 

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרינו בכתובת: http://www.kabkh.co.il .

 

 

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.
 

 בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון